ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 20/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Miejsce pracy: PCPR w Krośnie Odrzańskim oraz teren powiatu krośnieńskiego

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2019-01-10

Ogłoszono dnia: 2019-01-10 przez Zofia Mielcarek

Termin składania dokumentów: 2019-01-31 15:30:00

Nr ogłoszenia: 20/2018

Zlecający: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie:
-wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
b) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną oraz co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
c) znajomość przepisów związanych z ustawą o pomocy społecznej i ustawy,  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
e)osoba nie jest, nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
f) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
g) prawo jazdy kat. ”B” oraz możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych,
h) obywatelstwo polskie.
b. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność,
b) otwartość i komunikatywność,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, skaner).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
- przygotowanie we współpracy z odpowiednią rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
-pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
-zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
-udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
-przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,
- kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków   i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
- organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
- organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora  i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
- zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
- zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
- organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
- organizowanie prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- organizowanie zapewnienia pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
-zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
- organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

V. Wymagane dokumenty:

a) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
d) Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego jeśli taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
e) Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom),
f) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
g) Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),
h) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
i) Kwestionariusz osobowy.
 
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-31 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 – tekst jednolity z późn. zm.).
 
Dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10B,66-600 Krosno Odrzańskie  do dnia 31stycznia 2018 roku do godz.15:30 pokój 02, osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu do PCPR) zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”.
 

VII. Informacje dodatkowe:

a) aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
b) wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
c) Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
d) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
e) Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krośnie Odrzańskim  www.pcpr.powiatkrosnienski.pl, na BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Osoba, która wytworzyla informację: Zofia Mielcarek Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Mielcarek Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 22:55:51
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 22:56:29
Osoba, która zmieniła informację: Aleksandra Blatkiewicz Data ostatniej zmiany: 2019-02-12 08:59:40
Artykuł był wyświetlony: 381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu