ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 19/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik socjalny

Miejsce pracy: PCPR w Krośnie Odrzańskim oraz teren powiatu krośnieńskiego

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2019-01-10

Ogłoszono dnia: 2019-01-10 przez Zofia Mielcarek

Termin składania dokumentów: 2019-01-31 15:00:00

Nr ogłoszenia: 19/2018

Zlecający: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
- posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
- ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
- do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczną, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
2. Doświadczenie w pracy zawodowej w jednostkach pomocy społecznej.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych.
5. Znajomość obsługi komputera.
6. Znajomość obsługi programu POMOST, aplikacji statystycznej CAS, SAC.
7. Znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego.
8. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ustalanie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 2. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wytaczania powództwa alimentacyjnego na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
 3. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z Domem Pomocy Społecznej.
 4. Prowadzenie dokumentacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 5. Współpraca z instytucjami (Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy powszechne, Policja, Ośrodek Interwencji Kryzysowej).
 6. Współtworzenie programów pomocowych dla klientów PCPR.
 7. Sporządzanie sprawozdań z zakresu w/w zadań.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  (Dz. U. z 2017r., poz. 894),
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe  kwalifikacje (kursy, szkolenia),
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-31 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017, poz. 1930). Wymagane dokumenty należy składać w terminie  do dnia 31.stycznia 2019r. do godz. 15.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10B, lub pocztą (liczy się data wpływu do PCPR) w kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”. Dokumenty, które wpłyną do PCPR po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił
co najmniej 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Osoba, która wytworzyla informację: Zofia Mielcarek Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Mielcarek Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 22:48:43
Wprowadził informację do BIP: Piotr Stefanicki Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 22:49:29
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Stefanicki Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 22:49:29
Artykuł był wyświetlony: 245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu